Ochrona danych osobowych

Zapisywanie danych dostępowych
Przy każdorazowym dostępie do pliku z niniejszej strony internetowej będą zapisywane dane dostępowe. Każdy zestaw danych składa się z:
- nazwy pliku
- daty i godziny dostępu
- statusu dostępu (plik przeniesiony, nieznaleziony itd.)
- opisu typu użytej przeglądarki sieciowej

Zapisane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, a ich przekazywanie osobom trzecim, także we fragmentach, nie będzie miało miejsca.

 

Zapisywanie, przetwarzanie, wykorzystanie i wymazania danych osobowych

Na niniejszej stronie internetowej istnieje możliwość przekazywania nam danych osobowych. Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do określenia tożsamości. Należą do nich takie informacje, jak np. Państwa imię i nazwisko, adres, adres pocztowy, nume telefonu, adres poczty elektronicznej, numer IP oraz cookies. Odnośnie do Państwa danych osobowych zwracamy zgodnie z §33 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) na fakt, że są one zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych zapisywane i/lub przenoszone.
W zakresie tych danych osobowych powinni Państwo znać następujące kwestie:
Zasadniczo zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) mają Państwo
- prawo do uzyskania informacji o zebranych danych dot. Państwa, sprostowania Waszych danych, wymazania Waszych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania Waszych danych, prawo do sprzeciwu wobec zbierania, zapisywania i przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec możliwości przenoszenia danych,
- prawo do odwołania wcześniej udzielonej zgody,
- prawo złożenia skargi we właściwym dla naszej jednostki urzędzie nadzoru, tzn. Urzędzie Kontroli Obrachunkowej i Gminnej Powiatu Spree-Neiße oraz
- prawo do przenoszenia Waszych danych

Udostępnienie danych odbywa się w niniejszym przypadku na podstawie RODO, odpowiednich ustaw federalnych i lancowych (w szczególności ustawy telemedialnej (TMG), federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) i brandenburskiej ustawy o ochronie danych) oraz statutu głównego miasta Guben.
Prawo do informacji uprawnia Państwa, jako osoby, których dane dotyczą, do bycia poinformowanym w stosowanym czasie o dotyczących Was danych osobowych i ich przetwarzaniu.

Podstawą i celem przetwarzania jest prowadzenie przez samorząd podlegających mu prac i ustawowo określonych zadań. Należy do nich także informowania o sprawach mieszkańców i sprawach, o które oni pytają, na stronach administracji samorządowej.

Mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli
- poddają Państwo w wątpliwość prawidłowość danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
- cel przetwarzania zniknął, ale dane są konieczne do dochodzenia roszczeń prawnych osób, których dane dotyczą, lub
- mają Państwo prawo do sprzeciwu zgodnie z RODO.

Osoby trzecie i organizacje nie są zasadniczo informowane o gromadzonych danych i/lub osobach, których dane zostały zgromadzone. Termin przechowywania trwa maksymalnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym dane zostały zapisane.

Co oznacza prawo do sprostowania danych zgodnie z RODO?

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość żądania uzupełnienia swoich danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Mogą Państwo domagać się ponadto przeniesienia zgromadzonych o Was danych do innych sieci.

Kiedy Wasze dane muszą zostać zgodnie z RODO wymazane (prawo do „bycia zapomnianym”)?

Ma to miejsce, jeżeli
- gromadzenie danych nie jest konieczne,
- osoba, której dane dotyczą, odwołała swoją zgodę na przetwarzanie danych,
- dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub
- istnieje obowiązek wymazania danych według prawa UE lub prawa narodowego.

Kiedy nie stosuje się prawa do „bycia zapomnianym”?

Ma to miejsce, gdy
- prawo do wypowiedzi własnego zdania wzgl. swoboda informacji przeważają, ponieważ zainteresowanie osób trzecich jest tak duże,
- gromadzenie danych służy wypełnieniu zobowiązania prawnego,
- interes publiczny w obszarze zdrowia publicznego przeważa,
- jest to sprzeczne z celami archiwizacyjnymi albo naukowymi i historycznymi celami badawczymi lub
- gromadzenie konieczne jest przy dochodzeniu, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą traktowane niezmiernie poufnie i przekazywane osobom trzecim wyłącznie za Państwa wcześniejszą odrębną zgodą. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że ochrona danych osobowych w sieciach otwartych, takich jak Internet, zgodnie z aktualnym stanem techniki nie może zostać w całości zagwarantowana. Cenimy sobie zaufania, jakie Państwo nam okazują, i będziemy dokładać wszelkiej staranności, aby chronić Państwa dane osobowe. Jeśli będą mieli Państwo pytania, mogą się Państwo do nas bezpośrednio zwrócić.

Ponadto powinni Państwo wziąć pod uwagę, że przy niekodowanym przekazywaniu danych w Internecie istnieje możliwość, że osoby trzecie wejdą w ich posiadanie lub je sfałszują.

 

W przypadku, gdy na tej stronie internetowej będą wykorzystywane biuletyny informacyjne (newsletter), formularze kontaktowe lub połączenia z mediami społecznościowymi, co w miarę potrzeb może się zmieniać, będą Państwo o takim wykorzystaniu informowani.

W przypadku, gdy z naszą strona internetową będą połączone takie media społecznościowe jak Facebook, Twitter lub Xing, Państwa dane osobowe będą gromadzone, zapisywane, wykorzystywane i przetwarzane również przez te media, jeśli będą Państwo linki do tych mediów wykorzystywać.

Również wtedy, gdy zamówią Państwo biuletyn informacyjny lub wypełnią formularz kontaktowy, Państwa dane osobowe będą gromadzone, zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane, chyba że zrezygnują Państwo z zmówienia biuletynu i poproszą nas o wymazanie tych danych.

 

Obowiązki informacyjne (art. 13, 14 RODO)

Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych informują o czynnościach administratorów przy przetwarzaniu danych w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta, Biura Burmistrza, Centrum Usług ….