Fortyfikacje

Średniowieczne fortyfikacje z trzema bramami : Klasztorną, Krośnieńską i Ostrowską pochodzące z przełomu XIV i XV wieku, umocnione w wieku  XVI cylindrycznymi basztami i barbakanami, stanowiły niegdyś część potężnego zespołu warownego miasta. Zostały rozebrane w XIX wieku  ze względu na zły stan techniczny. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie pochodzące z XIV wieku niewielkie ich fragmenty z tzw. Basztą Dziewicy i Basztą Bramy Ostrowskiej.
Cylindryczna, wolno stojąca Baszta Bramy Ostrowskiej, wykończona zębatym fryzem i zadaszona stożkowatym hełmem krytym blachą, jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Gubinie.