o projekcie „Dwa ratusze / jedno Euromiasto I Etap”

„Dwa Ratusze – jedno Euromiasto”

Projekt realizowany w ramach programu współpracy UE INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020
Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2020
Koszt projektu: 590.000,00 euro – wsparcie z EFRR (85%) – 501.500,00 euro
Budżet miasta Guben – 295.000,00 euro
Budżet miasta Gubina – 295.000,00 euro
Projekt prowadzi do stworzenia sieci współpracy partnerów społecznych, gospodarczych i publicznych w celu zapewnienia trwałej integracji Euromiasta Guben-Gubin. Dzięki interakcji pomiędzy gospodarką, administracją i mieszkańcami dojdzie do pokonania barier mentalnych, językowych i społeczno-kulturowych. Projekt służy poprawie współpracy na płaszczyźnie administracji obu miast, a także pomiędzy mieszkańcami we wszystkich aspektach życia publicznego. Ponadto projekt służy realizacji wspólnych działań w ramach wspólnej promocji gospodarczej obu miast.
Projekt ukierunkowany jest na ścisłą współpracę w wielu obszarach, która będzie miała wpływ na oba miasta i na cały region. Realizacja projekt ma przyczynić się do stworzenia silnego transgranicznego regionu, w którym euro miasto Guben-Gubin będzie odgrywało ważną rolę jako ośrodek życia gospodarczego. Stworzenie silnej marki euro miasta spowoduje ekonomiczne wzmocnienie i wzrost znaczenia całego regionu. Realizacja projektu ma dla mieszkańców obszaru wsparcia stworzyć szansę na poznanie oferty gospodarczej i turystycznej sąsiada oraz zwiększyć liczbę spotkań i wydarzeń po obu stronach granicy. Ponadto polepszy jakość transgranicznej wymiany informacji i doświadczeń, ponieważ działania projektowe stworzą możliwość dyskusji i wyjaśnienia istniejących rozbieżności/różnic w przepisach prawnych, co przyczyni się do podwyższenia jakości pracy administracji na polsko-niemieckim pograniczu.
Właściwe wykorzystanie potencjału miasta bliźniaczego może nastąpić tylko dzięki wspólnym działaniom. Dlatego, aby wyróżnić się na polsko-niemieckim pograniczu i uniknąć nierównomiernego rozwoju obu miast, należy działać wspólnie i ustalić nowe kierunki – tylko wspólnie realizowane działania mogą stworzyć podstawę kooperacji, ustalić jej obszary i stworzyć lepsze warunki życia dla przyszłych pokoleń euro miasta G-G.

Działania projektowe przebiegają na dwóch płaszczyznach:

 • Współpraca administracji i mieszkańców;
 • Wspólna promocja miasta i wspólna promocja gospodarcza.

Zaplanowane działania:

 • Regularne posiedzenie Komisji Euromiasta Guben/Gubin
 • Wspólne posiedzenia obu rad miast
 • W celu wymiany doświadczeń zaplanowane są wyjazdy studyjne/warsztaty dla członków komisji i radnych
 • Podobne podróże studyjne/warsztaty są zaplanowane też dla pracowników obu urzędów. Mają one służyć integracji i wymianie doświadczeń. Będą uzupełniane o elementy szkoleniowe, np. warsztaty nt. obsługi klientów itp.
 • W celu przezwyciężania barier językowych odbędzie się polsko-niemiecki kurs językowy dla pracowników obu urzędów
 • W Gubinie, w bezpośredniej okolicy mostu granicznego, zostanie otwarty Polsko-Niemiecki Punkt Kontaktowy, w którym zatrudniony pracownik będzie udzielał informacji na temat projektu, partnerów projektu oraz kooperacji i promocji gospodarczej w euromieście
 • Przewidziane są również różne formy wspierania kontaktów pomiędzy stowarzyszeniami, związkami sportowymi, instytucjami i mieszkańcami euromiasta. Pracownik Polsko-Niemieckiego Punktu Kontaktowego będzie wspierał te kontakty
 • W Punkcie Kontaktowym będą odbywać się dyżury doradcy prawnego, który będzie odpowiedzialny za porady w zakresie prawa polskiego i niemieckiego. Jego zadaniem jest wspierania firm, które chcą rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność gospodarczą na terenie euromiasta
 • Zorganizowane zostanie forum miejskie w celu zwiększenia partycypacji mieszkańców i wymiany doświadczeń z mieszkańcami euromiasta
 • Aplikacja o euromieście na telefony komórkowe jako przewodnik multimedialny
 • W celu wymiany informacji zostanie stworzony wspólny polsko-niemiecki kalendarz wydarzeń w euromieście. Będzie on powiązany ze stroną internetową i aplikacją na telefony komórkowe
 • Miasto Guben dysponuje strategią INSEK – zintegrowaną koncepcją rozwoju miasta, w której zdefiniowane są kierunki rozwoju Guben na najbliższe lata. Aktualnie Gubin nie ma porównywalnego dokumentu, dlatego zostaną podjęte działania w celu stworzenia wspólnej strategii Guben i Gubina. Zgodnie z tym zostanie opracowany dokument, który należy rozumieć jako studium społeczno-gospodarczych i przestrzennych warunków ramowych. Ma on stanowić podstawę wspólnej strategii zrównoważonego rozwoju obu miast jako ośrodka transgranicznego
 • Stworzenie/przebudowa strony internetowej projektu i informacje w mediach społecznościowych. Zainstalowanie bezpłatnego dostępu do Internetu (hot spoty WiFi) w celu umożliwienia dostępu do materiałów multimedialnych oraz informacji o euromieście
 • W ramach promocji gospodarczej i wspólnego marketingu euromiasta zostaną opracowane różne artykułu reklamowe, na przykład broszury, katalogi, prezenty reklamowe/gadżety, tablice informacyjne, filmy reklamowe, audycje w radiu i artykuły w prasie
 • Partnerzy projektu będą brali udział w różnych imprezach targowych. Będą wspólnie występowali na imprezach dużej rangi, gdzie będzie wielu gości i wystawców. Będzie to szansa na lepszą reklamę euromiasta
 • Zostanie zorganizowana konferencja specjalistyczna, na którą zostaną zaproszone instytucje z euromiasta
 • Wyniki projektu zostaną opublikowane we wspólnej broszurze stanowiącej jednocześnie podsumowanie projektu