Projekty INTERREG

Projekty INTERREG

Odbudowa kościoła farnego w Gubinie

Do najbardziej imponujących budowli w Gubinie należy bez wątpienia ruina dawnego kościoła farnego. Pierwsza wzmianka o farze pochodzi z roku 1294. Ta późnogotycka świątynia uzyskała swoją ostateczną formę zewnętrzną w latach 1508 do 1557, natomiast wnętrze ukończono w roku 1594. Pod koniec II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony wskutek podpalenia i działań wojennych. W latach 70. XX wieku mierzący 60 metrów długości i 30 metrów szerokości kościół został zabezpieczony w formie trwałej ruiny. Jednocześnie stanowi on pomnik ku przestrodze przeciwko wojnie i zniszczeniu. Obecnie fundacja założona po polskiej stronie oraz niemieckie stowarzyszenie na rzecz odbudowy dawnej fary gubeńskiej jako…

Projekt: „Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej

Euromiasta Gubin – Guben“ Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 Cel: „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa II, Priorytet inwestycyjny 7 b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi”. Partnerzy projektu: Partner Wiodący – Powiat Krośnieński, Partner Projektu 2 – Województwo Lubuskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich, Partner Projektu 3 – Miasto Guben , Partner Projektu 4 – Gmina Gubin o statusie miejskim Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2020 Projektausgaben: Łączne koszty projektu: 5.903,157,46 euro, w tym środki EFRR: 4.860.280,46 euro Miasto Guben: ogółem: 2.320.000,00…

Projekty GUB-E-BUS

- wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Dofinansowanie (EFRR): 520.200,00 EUR Czas trwania projektu:  01.01.2019 - 31.12.2021 r. Koszty całkowite: 615.000 €, z tego 520.200 € środków EFRR. Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie bazy do poprawy transgranicznej i przyjaznej dla środowiska mobilności w Guben i Gubinie. Dzięki wynikom projektu poprawiona ma zostać także oferta transgranicznej mobilności na całym obszarze wsparcia. Obecnie w miastach Guben i Gubin istnieją dwa niezależne od siebie systemy komunikacji miejskiej. Projekt ma na celu zweryfikowanie obu tych systemów,  poszukanie punktów stycznych i podobieństw, przeanalizowanie obowiązujących europejskich i krajowych ramowych warunków prawnych i w…